Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.celular.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatel internetových stránek www.celular.cz je Sylva Planosová, Prostřední 42, 686 01 UH. Hradiště

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Záruka v tomto případě činí 3 měsíce. Zboží dodáváme pouze na území ČR.

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel-kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dále vše upřesńuje Občanský zákoník.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dále vše upřesňuje Obchodní zákoník. Není-li kupujícím konečný spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle Obchodního zákoníku - Záruka na výrobek je 3 měsíce, lhůta pro vyřízení reklamace není pevně stanovena, odstoupení od kupní smlouvy není možné atd... viz Obch.zákoník.

Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí internetu, nebo telefonicky s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.celular.cz. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.celular.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná telefonicky na tel. čísle 603 583 921 nebo vyplněním objednávkového formuláře na www.celular.cz

Uskutečněním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami.

V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, není možné dodat zboží za původní cenu atd.), je prodávající takovou objednávku oprávněn po dohodě s kupujícím zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci), je o tomto kupující informován emailem.

4. Cena zboží

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

5. Platební podmínky

Objednané zboží je možné zaplatit pouze formou dobírky v hotovosti při jeho převzetí od dopravce - česká pošta , kurýr , při vyzvednutí na výdejně atd...

6. Převzetí zboží

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. Dodání zboží je zpravidla do 5 dní. Nezapočítávají se samozžejmně do této lhůty dny volna, nepracovní dny a státem uznané svátky. Rezervace pro osobní vyzvednutí na výdejně je 3 pracovní dny. Po dohodě lze prodloužit.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není sice povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. 

7. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

8. Záruční podmínky

Na námi na eshopu prodávané výrobky poskytujeme pro spotřebitele záruku 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Podle § 594 Obč.zák.: Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a byla-li tato uznána jako oprávněná. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Není-li stanoveno jinak: U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.To však neznamená, že tato práva vznikají v případě jakékoli opožděně vyřízené reklamace bez ohledu na její oprávněnost. Uvedený následek nastane pouze za předpokladu, že výrobek skutečně má vadu, za kterou prodávající odpovídá. Další podmínkou též je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Upozornění: záruka se mimo jiné (viz. reklamační řád) nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené neodborným zásahem do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd... Takto vznilké vady, odchylky a chyby musí spotřebytel řešit s poskytovatelem od kterého byla služba , nebo softwarový produkt pořízen.

9. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu, také pro zaslání např. dotazníku spokojenosti a pro statistické účely. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že nezbytné údaje pro doručení zboží (jméno, adresa, email, telefon) budou zpracovávány Českou poštou, s.p. za účelem kontaktu při doručování zásilek.

10. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) § 53 OZ odst. 7 má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (internet, telefon atd.). do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Podle § 594 Obč.zák.: Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak. Doba předání věci k přepravě je shodná s dnem fakturace dané objednávky. Dodavatel má dle § 53 OZ odst. 10 nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením věci. Jedná se zejména o hardwarovou a softwarovou diagnostiku, odstranění neoriginálních dat, vyčištění telefonu atd. Částka skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením věci může být dána kupujícímu k úhradě. V každém konkrétním případě bude náhrada skutečně vynaložených nákladů stanovena individuálním posouzením v samostatném řízení. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10  pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené kupujícím ve změněném stavu oproti plnění kupní smlouvy , např. poškozeno, opotřebeno, bude nekompletní atd. vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí občanským zákoníkem a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku omezeno pouze na spotřebitele! Obě strany jsou povinny vrátit si předmětné plnění smlouvy.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme provést odstoupení od smlouvy níže uvedeným způsobem:

Odeslat prodávajícímu dopis s následujícím textem: „Odstupuji jednostranně od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo balíku: XXXXXXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží poštovní poukázkou na adresu: …………. nebo na účet číslo: ………………..." Datum a podpis.

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokaldu o koupi! Ve stavu v jakém bylo kupujícímu dodáno.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět o náklady, které jsou nutné k uvedení věci do původního stavu.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Zboží se vrací včetně původního obalu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Adresa pro zaslání: Sylva Planosová, Prostřední 42, 686 01 UH. Hradiště

11. Závěrečná ustanovení

Zobrazené varianty výrobků na katalogových listech jsou pouze informativní a nemusí se vždy shodovat se skutečně dodanou variantou výrobku. Výjimku tvoří výrobky, u kterých je např. barva specifikována přímo v názvu výrobku a dále pak výrobky, u kterých je požadovaná barva přímo specifikována kupujícím v poznámce u objednávky. Jednotlivé výrobky se mohou softwarově i harwarově lišit v závislosti na způsobu výroby a dodání výrobcem. Např. softvare se může u jednotlivých dodávek konkrétního modelu obsahově lišit. Také např. qwertz/y klávesnice nemusí vždy odpovídat zvolenému jazyku v telefonu. Není to technicky ani možné. Výrobky jsou prodávány tak, jak jsou vyrobeny, dodány a schváleny pro prodej v EU. Standardně jsou námi dodávané mobilní telefony dodávány s českým manuálem na CD, nebo je tento součástí SW telefonu, v případě že si zákazník přeje tištěný návod, je nutné o tom spravit prodejce dopředu při realizaci objednávky. Dodávané výrobky mohou nést znaky některého z operátorů. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s podmínkami stanovenými v tomto nákupním řádu, se kterými měl možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a byl na ně dostatečně předem upozorněn. U mobilních telefonů je před odesláním kupujícímu ověvěřena funkčnost a kompletnost balení.

Ceník administrativních úkonů:

-Změna fakturačních údajů po plění kupní smlouvy - převzetí věci kupujícím a zaslání dokladu s novými fakt.údaji. Cena za úkon 200.-Kč

 V případě změny fakt.údajú na kupujícího, který není spotřebitelem je nutný písemný souhlas - žádost statutárního orgánu (jednatele, majitele atd...) společnosti na kterou má být fakturace provedena.

-Vyhledání, vystavení a zaslání opisu dokladu o koupi. Cena za úkon 500.-Kč.

Tuto službu administrativních úkonů lze využít pouze v případě je-li to ligislativně a technicky možné. Tato služba není pro naši společnost povinná ani závazná. Lze o ni požádat. Další úkony a jejich ceny jsou smluvní a odvíjí se od dané situace a potřeb zákazníka.

Ceník technických úkonů:

Hardwarová diagnostika 200,-Kč

Softwarová diagnostika 200,-Kč

Zajištění přehrátí software - cena je individuální dle typu telefonu.

Odstranění zamykacího kodu - odemčení telefonu - cena je individuální dle typu telefonu.

Odstranění uživatelských dat 200,-Kč

Tuto službu technických úkonů lze využít pouze v případě je-li to ligislativně a technicky možné. Tato služba není pro naši společnost povinná ani závazná. Lze o ni požádat. Další úkony a jejich ceny jsou smluvní a odvíjí se od dané situace a potřeb zákazníka.

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Poslední prodané zboží

    Mohlo by Vás zajímat

       
      © Celular.cz - Mobilní telefony Uh. Hradiště