Reklamační formulář

Přihlásit
 
 

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, můžete si je nechat poslat v sekci Zapomněli jste heslo?.
Pokud ještě nejste registrováni, zaregistrujte se v sekci Vytvořit nový účet.

V případě reklamace doporučujeme zaslat kopii faktury a reklamovaný přístroj  na adresu:

Sylva Planosová, Prostřední 42, 686 01 UH. Hradiště 

Úvodní ustanovení

Firma Sylva Planosová je oprávněna přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sama prodala.

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující právo a prodávající povinnost, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna (§ 622 odst. 1 ObčZák). Prodávající vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 odst. 3 OchrSpotř). Právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy má kupující v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu nejméně tří odstranitelných vad najednou (§ 622 odst. 2 ObčZák).

Při výskytu neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu výrobku za bezvadný nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání výrobku a kupující nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo může od smlouvy odstoupit (§ 622 odst. 3 ObčZák).

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí výrobku, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze výrobku nebo pokud se neprokáže opak. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést výrobek do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě (§ 616 ObčZák).

Veškerá zde uvedená ustanovení se řídí Občanským zákoníkem a jsou určeny pouze pro konečné spotřebitele.

Není-li kupujícím konečný spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle Obchodního zákoníku - Záruka na výrobek je 3 měsíce, lhůta pro vyřízení reklamace není pevně stanovena, odstoupení od kupní smlouvy není možné atd... viz Obch.zákoník.

Převzetí výrobku kupujícím

Kupující je povinen prohlédnout výrobek bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

Jsou-li zjištěny zjevné vady výrobku, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí výrobku, je v zájmu kupujícího s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě výrobek nepřevzít. Kupujícímu se také doporučuje zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.

Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je vhodné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem.

Náklady a škodu, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. 

Způsob uplatnění reklamace

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek reklamovat. Doporučujeme poštou, nebo s využitím jiného dopravce a to na adrese Sylva Planosová, Prostřední 42, 686 01 UH. Hradiště

Kupující doručí vadný výrobek na uvedenou adresu nejpozději do 5 poracovních dní od uplatnění rekamace. Reklamovaný výrobek nesmí být uzamčen bezpečnostní kodem ,nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takto nám zaslaná reklamace může být vyřízena jako neoprávněná. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, a nemusí být včetně příruček, kabelů, softwaru, a veškerého ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího, pokud toto není předmětem reklamace. Kupující prokáže původ zboží nejlépe doložením záručního listu nebo dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci poštou se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží.

Reklamace by měla obsahovat:

- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu,

- název reklamovaného výrobku,

- přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,

- kompletní díl výrobku, který je reklamován (případně i příslušenství, s nímž byl zakoupen), tj. nikoliv SIM karta,

- záruční list, případně doklad o zakoupení výrobku,

- při reklamaci poštou korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci. Není nutná, pokud je tato adresa shodná s bydlištěm či sídlem kupujícího.

  Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady

  Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Pro spotřebitele je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy (např. § 626 odst. 3 ObčZák). Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem je 3 měsíce.

  Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem odmítnutí reklamace.

  Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 627 odst. 1 ObčZák). Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí bezvadného výrobku (§ 627 odst. 2 ObčZák).

  Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory - životnost 6 měsíců, datové nosiče a paměťové karty - životnost 3 měsíce). 

  Lhůta pro vyřízení reklamace

  Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 odst. 3 OchrSpotř). V případě nutnosti (např. nedostatku náhradních dílů atd.) o čemž prodávající spotřebitele informuje, může prodávající, se souhlasem spotřebitele, využít právo na prodloužení předpokládaného termínu opravy na dobu nezbytně nutnou nad rámec 30 lhůty stanovené zákonem pro vyřízení reklamace.

  Kupujícímu, který není spotřebitelem bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle obchodního zákoníku není v tomto případě stanovena lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na devadesát dní.

  Rozsah záruky

  Námi prodávané výrobky jsou opatřeny pečetěmi (speciální samolepka) s logem firmy, které mají zabránit neodbornému vstupu do nitra výrobku (přístroje). V případě porušení této pečetě se spotřebitel vystavuje riziku, že jím uplatněná reklamace bude zamítnuta z důvodu neodborného zásahu do výrobku.

  Záruka je neoprávněná v případě, že:

  - je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

  - byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,

  - byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi. 

  - je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení, je-li zjištěn průnik kapaliny do výrobku (např. oxidace výrobku, zčervenání oxidačních známek umístěných ve výrobku pro kontrolu průniku kapaliny)

  - dojde k neoprávněnému odstranění bezpečnostních prvků proti neodborné manipulaci (demontáž, pokus o opravu atd...) a zejména odstranění oxidačních čidel a známek ve výrobku umístěných.

  - je výrobek používán s neoriginálním, nebo poškozeným příslušenstvím. Zejména používámí neoriginálních nabíječek a baterií.

   Záruka se nevztahuje na:

   - na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,

   - jakýkoliv neodborný zásah do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd...

   - poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,

   - vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,

   - vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,

   - vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,

   - u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

   Upozornění: záruka se mimo jiné (viz. reklamační řád) nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené neodborným zásahem do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd... Takto vznilké vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem od kterého byla služba , nebo softwarový produkt pořízen.

    Převzetí výrobku po vyřízení reklamace

    Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma zaslán zpět na adresu kupujícího. Kupující je povinen si u přepravce reklamovaný výrobek vyzvednout.

    Pokud si kupující nevyzvedne reklamovaný výrobek v úložní lhůtě na poště, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10,-Kč/denně (§ 656 odst. 1 ObčZák).

    Nevyzvedne-li si spotřebitel výrobek do 6-ti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ho vyzvednout, má prodávající právo výrobek prodat a výtěžkem z prodeje uhradit poplatky za uskladnění a náklady prodeje. Zbytek výtěžku vyplatí prodávající po uplatnění spotřebiteli (§ 656 odst. 2, 3 ObčZák).

    Výklad: Uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku vyžaduje neosobní účast obou stran od objednání až po převzetí a uhrazení věci kupujícím. Pouze v tomto případě se jedná o kupní smlouvu uzavřenou za pomocí prostředků komunikace na dálku.

    Přihlásit
    Zapomněli jste heslo?
    Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


    Košík je prázdný

    Poslední navštívené zboží
    • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
    Rychlé vyhledávání
    Reklamace

    Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

     
     

    Poslední prodané zboží

     Mohlo by Vás zajímat

       
      © Celular.cz - Mobilní telefony Uh. Hradiště